24

Home

Sidste

Formål

Generalforsamling

Kontakt

24. juni 2012

Nu skulle det snart ske: Langeland Kommunes udvalg for teknik og Miljø vil efter sigende behandle vores ønske om digeudbygning på førstkommende møde i udvalget. Administrationen er ved at færdigbehandle en indstilling ovenpå den høringsrunde der slutte for 2 måneder siden.

8. januar 2011

Nu ligger Langeland Kommunes notat fra mødet i efteråret på deres hjemmeside, se http://www.langelandkommune.dk/Borger/NaturMiljoe/Kystsikring_Hou_Nordstrand

Kommunen lægger op til en løsning langs kysten, og altså ikke på det fredede areal. Kommunen planlægger at skrive til de involverede i løbet af de næste 4-6 uger og beslutte det videre forløb i marts måned.

20. juni 2011

Mødet om digeudbygning den 24. juni er udsat til efteråret.

På et møde i det forberedende kystudvalg i dag var der stor modtand mod digeforlængelse mod nord fra de fremmødte lodsejere fra Plantagen. Samtidig var der en opblødning i Kystdirektoratets holdning til et dige i kanten af det fredede areal.

Da der således nu (igen) er to mulige løsninger på problemet og da ingen er projekteret, så vi kender den konkrete udformning, forløb og økonomi, besluttede vi på mødet at kommunen og kystdirektoratet skulle forhøre sig hos fredningsmyndighederne m.fl. om muligheden for at lægge et jorddige på det fredede areal, enten langs vejen eller lige nord for sommerhusene.

Når denne mulighed er undersøgt, (sikkert først i august måned 2011) vil vi vende tilbage med en status.

 

30. april 2011

Referat af generalforsamlingen kan nu ses under "Generalforsamling".

Som det fremgår af referatet er der nu gang i kommunens arbejde med udvidelse af diget. Der nedsættes snart et kystudvalg med deltagelse af bl.a Hou Digelag, der skal vurdere forskellige muligheder for beskyttelsesforanstaltninger op til en høring med blandt andre Kystdirektoratet. Denne høring finder sted fredag den 24. juni kl 12.00 til 15.00 i Hou eller Lohals. Mere herom senere.

26. januar 2011

Generalforsamling i 2011 afholdes lørdag den 2. april kl 13.30 på Banjen i Lohals.

Forslag der ønskes behandlet skal sendes til formanden, så han har dem senest 1. marts.

Dagsorden med bilag udsendes i marts måned.

24. november 2010

Noget forsinket (beklager) kommer referatet her på hjemmesiden. Se under generalforsamling.

Langeland Kommune har sendt udvidelsesplanerne i høring og vi venter spændt på svarene. Vi mener i bestyrelsen at have fundet den bedste måde at sikre os mod oversvømmelse nordfra. Det bliver ikke billigt i anlæg men alternativerne er meget dyrere og vi får heller ikke vedligeholdelsesudgifter af betydnng de næste 25 år, hvis vores forslag går igennem.

Da det endelige projekt afhænger af svarene i høringsfasen kan vi på nuværende tidspunkt ikke komme med en fast pris pr andel, men det bliver sikkert mellem 2 og 3.000 kr. Sommerhusgrundene i Hoborglund har normalt 9 andele hver.

Når der er så meget kød på planerne at der skal træffes beslutninger, vil vi selvfølgelig indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Men er der spørgsmål inden da, så skriv endelig og spørg.

 

10. juni 2009

Nu har alle betalt det ekstraordinære kontingent som besluttet efter stormfloden. Den sidste måtte vi desværre have en tur i retten for at få pengene. Vi fik fuldt medhold  ved dommen og nu fået alle pengene med tillæg af sagsomkostninger og renter. Vi er er ikke glade for at føre retssager mod lagets medlemmer, men digelaget er et fælles ansvar og vi kan ikke leve med at enkeltmedlemmer forsøger at undgå at yde deres bidrag til det fælles formål.  

Græsset på toppen af diget er nu slået. Svend Lund er gået med en buskrydder fra Hoborglund til Fyret, så diget nu er meget mere fremkommeligt. Tak til Svend for indsatsen. Økonomien i digelaget tillader desværre kun en årlig slåning i eftersommeren, så medlemmernes frivillige indsats er nødvendig, hvis det skal ske oftere.

31. marts 2009

Genrealforsamling lørdag den 25. april kl 13.30 på Banjen i Lohals.

Dagsorden med bilag udsendes til parthaverne i løbet af en uges tid.

7. april 2008

Misvisende artikel i Fyns Ants Avis i dag

Under overskriften "Frygt for oversvømmelser i Hou" skriver Fyns Amts Avis i dag om vores udbygning af diget. Baggrunden er et telefoninterview med formanden. Artiklen indeholder desværre en række misforståelser, herunder at "der endnu ikke er truffet foranstaltninger, som kan minimere risikoen for gentagelse". Det er IKKE bestyrelsens opfattelse.

Bestyrelsen er enig i at vi i dag har et godt og stærkt dige, der sikrer området så godt som det er muligt inden for de økonomiske rammer vi har. Diget har klaret vinterens højvande fint og vil kunne klare en stormflod  af samme styrke som den i 2006.

Men selvfølgelig kan et dige altid blive bedre og der er da steder vi gerne vil forstærke diget. Derfor er vi som aftalt på generalforsamlingen i gang med en udbygningsplan, herunder en plan for den ønskede forlængelse mod nord.

27. december 2007

Vi har for en god måned siden indtillet arbejdet for denne gang. Alle reparationer og forstærkninger er nu færdige (og pengene brugt!). Vi forventer at diget nu kan modstå alle normale stormfloder.

30. september 2007

Vi har nu efter forhandling med ejerne af Vangehuset fået etableret et dige foran Vangehuset. Der mangler kun tilsåning med græs og et hegn, så besøgende i området ikke uforvarende bevæger sig ind på Vangehusets grund.

Samtidig er vi næsten færdige med dige foran Gustav Petersens Vej 29, så der nu er dige hele vejen fra skoven til og med Vangehuset.

I de næste dage forhøjes det gamle dige de steder det havde sat sig og der lægges ler/grus over de reparationer, der blev lavet sidste vinter.

Det vil stadig være lidt besværligt at færdes på diget i våde perioder og det vil det være indtil græsset har etableret sig igen. Indtil da beder vi om at der ikke cykles på diget.

30. juli 2007

Kystdirektoratet har netop bevilget et tilskud til reparation af diget på 33% af omkostningerne, dog maks 200.000 kr. Det er vi i bestyrelsen meget glade for og vi vil søge at få dem udbetalt hurtigst muligt, så der er bedre likviditet til at få lavet den sidste etape.

Kystdirektorat støtter iøvrigt vores ønske om digeforlængelse og Langeland Kommune behandler sagen i begyndelsen af august, så med lidt held kan vi få lavet digeforlængelsen inden efteråret.

Vi har lavet kontrolmåling af digehøjden i den fulde strækning. Den viser at den helt genopbyggede del mod skoven holder højden. Vi lægger på resten af diget, så det kommer op på de foreskrevne 2,7 m. Det medfører sikkert nogle gener for de der gerne vil færdes på diget i efteråret, men vi vil prøve at mindske disse.

Der mangler stadig betaling af ekstraordinært kontingent fra ét medlem, der åbenbart ikke kunne eller ville læse dommerens afgørelse i den anden sag. Så vi tager en tur mere i retten....

Næste bestyrelsesmøde er 4. august 2007.

13. maj 2007

På generalforsamligen 21. april blev alle genvalgt, se referat og beretning under generalforsamling.

Retten i Odense har nu hjulpet et af vores medlemmer til at forstå at det ekstraordinære kontingent fra 2006 skal betales.

16. marts 2007

Langeland Kommunes Tekniske Udvalg har på sit møde i denne uge besluttet at hjælpe os med at gennemtvinge et dige foran Vangehuset og deres naboer. Det lykkedes ikke for os at blive enige med ejerne og dermed lave en frivillig ordning. Men heldigvis var de lokale politikere enige med os i at beskyttelsen af mange sommerhuse er vigtigere end end en lille reduktion af havudsigten fra 3 sommerhuse.

Der er sandsynligvis stadig en del papir- og myndighedsarbejde der venter, før selve diget kan bygges, men vi presser på. Vi kan stadig få gratis ler til at bygge diget med (så det kun koster kørslen), men det skal graves ud inden markerne skal tilsås.

4. februar 2007

Nu er det gamle dige stort set retableret. Der mangler lidt sten hist og pist, som bliver ordnet på et senere tidspunkt. Vi har i bestyrelsen besluttet at det sidste arbejde godt kan vente til vejret gør det lidt nemmere at arbejde med ler.

Entreprenøren har fået betalin for det arbejde han har udført, og ikke mere.

Charlottenlund Gods har købt en del Fibertex af digelaget, da vi ikke skulle bruge så meget som forventet til reparation af diget.

Der er stadig ikke nogen afgørelse omkring forlængelse af diget hen forbi Vangehuset. Vi er i forhandlinger med ejerne og afventer resultat af dette. Samtidig har vi kontakt med Kystdirektoratet og Langelands Kommune for tilladelser mm.

Der mangler stadig betaling fra 2 medlemmer. Den ene har fået rykker nr. 2 og den anden har vi overgivet til inkasso.

Vi holder bestyrelsesmøde den 17. februar. Vi vil blandt andet drøfte den sidste etape af arbejdet, retablering af digekronen, så den er til at færdes på, spærring for bilkørsel på diget mm. Formanden hører gerne bemærkninger fra medlemmerne inden mødet, helst pr mail info@houdigelag.dk

Jeg besvarer også gerne spørgsmål om forløbet, men helst pr mail.

15. januar 2007

Nu er entreprenøren næsten færdig med strækningen fra Hou Fyr til fyrretræerne ved Gustav Petersens Vej nr 29.

Det meget våde vejr har gjort det meget besværligt at arbejde med leret. Derfor holder entreprenøren efter aftale med digelaget en lille pause i arbejdet. Han regner med at være i gang med den sidste etape i næste uge. Og han får jo ikke penge før hver etape er færdig.

Det rækker ud med afgørelse om dige foran Vangehuset. Sagsgangen er ændret lidt i forbindelse med strukturreformen, men sagen har stor opmærksomhed hos os. Vi tror dog ikke på en løsning før hen på foråret. Mere herom, så snart vi ved noget konkret.

Aprospos penge: Næsten alle har nu indbetalt. Vi har udsendt 6 rykkere og forventer at de manglende betalinger skyldes glemsomhed. En enkelt partshaver har fået rykker nr. 2.

22. december 2006

Den sydligste del af diget fra skoven til Hou Fyrvej er nu næsten færdig. Vi håber at entreprenøren går i gang med reparationen af stykket fra fyret til Gustav Petersens Vej i dagene mellem jul og nytår.

10. december 2006

Så er byggeriet af det nye dige begyndt. Gravemaskiner er i gang med at fjerne det midlertidige dige mellem skoven og Hou Fyrvej for at få plads til at opbygge det nye dige. Der er kørt mange læs sten til byggepladsen, "det er ikke kun gummibøssesten" var Åges kommentar. Denne strækning er lovet færdig inden jul.

Charlottenlund Gods er ved at forberede sikring af kysten syd for skoven, så vandet ikke kan komme den vej ved næste stormflod. Samtidig bygger godset et jorddige langs med de lavtliggende stykker af Hou Fyrvej som en ekstra sikring.

Houdigelag.dk © 2006